VAD ERBJUDER VI?

I det vardagliga arbetet på Gaudium använder vi oss av strukturerad miljöterapi. Detta innebär att vi tillhandahåller en stabil social miljö, med välstrukturerade dagar med fasta rutiner, som ger de placerade möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.  Vi samtalar och umgås mycket och skapar en vardag där vi strävar efter att vi vuxna är en naturlig del för dem.   Vi på Gaudium HVB har ett stort engagemang och stor aktivt närvaro. 


VILKA METODER OCH HUR ARBETAR VI?

I vardagen använder vi oss av strukturerad samtal i form av MI. Det är en samtalsmetod som ska underlätta förändringsprocesser hos klienterna. Vi ser det som viktigt att verklighetsanpassa den placerade ungdomen till hur just hans situation ser ut, vad som behöver och kan förändras, men även om det som kanske inte kan förändras.  Vi är noga med att belysa varför vi gör något och vad syftet är innan vi agerar. 

Som bedömningsmetod använder vi ADAD. Metoden kan även användas för uppföljning och utvärdering.  

Återfallsprevention är ett program vi arbetar aktivt med på Gaudium i syfte att undvika och minska risken för återfall i missbruk. 

I de fall det efterfrågas erbjuder vi även ART, vilket är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.  

Vi har även tillgång till personal så den placerade pojken kan genomgå

HAP- haschavvänjningsprogrammet, om behov finns. Syftet med HAP är att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens. 

Från oktober 2021 kommer vi även aktivt att börja använda oss av behandlingsmetoden RePulse

Vi på Gaudium HVB erbjuder välstrukturerade vardagar med fasta rutiner med aktiv social färdighetsträning.